Agencja Narodowa Programu Erasmus   |   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego   |   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  
Erasmus+  
Informacje podstawowe
Dokąd można wyjechać
STUDIUJ PO EUROPEJSKU
Come to study in Poland!
Uczelniany koordynator
Zasady rekrutacji studentów SMS
Zasady rekrutacji studentów SMP
Finansowanie w r.a. 2011/2012
Finansowanie SMP w r.a. 2012/2013
Finansowanie SMS w r.a. 2012/2013
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Częste pytania
Lista uczelni
Informacje ogólne
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Oferty praktyk zagranicznych
Dokumenty r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Lista instytucji partnerskich
Finasowanie w r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2011/2012
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
STA 2011/2012
SMP 2011/2012
STT 2011/2012; 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
SMS 2012/2013
SMP 2012/2013
Wykłady gościnne
Erasmus+
Przewodnik po programie
Wyszukiwanie miejsc praktyk
Wyjazdy na studia
Wyjazdy na praktyki
Wyjazdy nauczycieli
Wyjazdy pracowników
Dokumenty SMS 2014/15
Dokumenty SMP 2014/15
Warto wiedzieć
Zasady finansowania
Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na studia - SMS (Student Mobility Studies)
w ramach Programu LLP-Erasmus w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie – PWSZ w Sulechowie
w r. a. 2012/2013

1. Rekrutacja kandydatów na studia za granicą odbywa się zgodnie z wymogami programu Erasmus ustalonymi przez Narodową Agencją Programu Erasmus w Warszawie na dany rok akademicki.
2. Rekrutacja kandydatów jest przeprowadzana w oparciu o umowy bilateralne zawarte pomiędzy PWSZ w Sulechowie a uczelniami partnerskimi za granicą w ramach programu LLP-Erasmus. Aktualny wykaz uczelni partnerskich dotyczący wyjazdów studentów na studia zamieszczony jest na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus/Studia SMS/Lista uczelni.
3. O uprawnieniu osoby do wyjazdu na studia decyduje fakt przynależności do społeczności akademickiej PWSZ w Sulechowie (osoba powinna być studentem naszej uczelni). Student posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego UE lub EOG, powinien sprawdzić zasady odnoszące się do wyjazdu na terytorium kraju przyjmującego stypendystę Erasmusa.
4. Student ubiegający się o studia Erasmusa powinien spełniać następujące kryteria formalne:
•być zarejestrowany jako student PWSZ w Sulechowie studiów pierwszego stopnia (zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych),
•w momencie wyjazdu być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia,
•nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim lub być urlopowanym.
5. Nie mogą być kwalifikowani studenci, którzy studiowali już za granicą w ramach programu Erasmus.
6. Studenci trzeciego roku studiów licencjackich nie mogą uczestniczyć w kwalifikacji na przyszły rok akademicki.
7. Minimalny okres stypendium to 3 miesiące, maksymalny do 12 miesięcy (rok akademicki, z dokładnością do 0,5 miesiąca), w tym 10 miesięcy studia i ewentualnie 2 miesiące praktyki, jeżeli jest ona uwarunkowana programem studiów i uwzględniona w „Porozumieniu o programie zajęć” (Learning Agreement - LA).
8. Studenci o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki ze specjalnego funduszu pomocy dla osób niepełnosprawnych na zasadach i w terminach wytyczonych przez NA.
9. Jednostkami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie rekrutacji studentów na studia za granicą jest Biuro Projektu.
10. Koordynacją prac komisji kwalifikacyjnej uczelni zajmuje się koordynator uczelniany, który jest jednocześnie odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z instytucja przyjmującą.
11. W skład komisji kwalifikacyjnej właściwej jednostki wchodzi:
•koordynator uczelniany programu Erasmus,
•prorektor ds. rozwoju lub osoba przez niego wyznaczona,
•opcjonalnie: osoba sprawdzająca znajomość języka,
•inne osoby w zależności od zakresu przedmiotowego.
12. Podstawowe kryteria selekcji kandydatów to: średnia ocen oraz dobra znajomość języka obcego, w którym prowadzone są wykłady w uczelni partnerskiej (najlepiej potwierdzona certyfikatem zewnętrznym).
13. W rekrutacji pierwszeństwo przyznaje się studentom starszych lat studiów. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w kwalifikacji jest zaliczenie roku poprzedniego na uczelni macierzystej. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wysyłanie studenta posiadającego wpis warunkowy.
14. W przypadku większej liczby studentów niż posiadanych miejsc, kryterium pierwszeństwa stanowi wyższa średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów.
15. Mogą zostać ustalone dodatkowe kryteria rekrutacji. Kryterium takim może być np. czynny udział w kołach naukowych, organizacjach studenckich.
16. Komisja kwalifikacyjna ustala terminy, procedury kwalifikacji, wykaz kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia za granicą oraz listy rezerwowe i podaje je do publicznej wiadomości.
17. Odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej należy kierować niezwłocznie do koordynatora uczelnianego.
18. Dokumentacja zgłoszeniowa studentów – wyjazd na studia (SMS) (zawierająca podstawowe dane studenta), powinna zostać skompletowana do w terminie do 31 marca 2012 r.
19. W przypadku wolnych miejsc może być przeprowadzona dodatkowa rekrutacja dotycząca wyjazdów na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13.
20. Kandydat, który rezygnuje z wyjazdu, powinien pisemnie poinformować o tym fakcie koordynatora. Nieuzasadniona rezygnacja skutkuje wykluczenie z możliwości ubiegania się o grant w kolejnym rozdaniu.
21. Protokół zawierający opis zastosowanych kryteriów, listę zakwalifikowanych studentów wraz z podpisanymi wnioskami wyjazdowymi koordynator przechowuje Biurze Projektu do momentu rozliczenia stypendysty, następnie przekazuje do dziekanatu uczelni (lub archiwum po rozliczeniu umowy finansowej).
22. Kandydatury i wysokość stypendium są ostatecznie zatwierdzane przez komisję rekrutacyjną.
data modyfikacji: 2013-04-24 dodano: 2011-05-29, przez Renata Szozda

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

Copyright © PWSZ w Sulechowie 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. projekt graficzny: © Maria Wawrzyniak
wykonanie: mgr Artur Knefel