Agencja Narodowa Programu Erasmus   |   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego   |   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  
Erasmus+  
Informacje podstawowe
Dokąd można wyjechać
STUDIUJ PO EUROPEJSKU
Come to study in Poland!
Uczelniany koordynator
Zasady rekrutacji studentów SMS
Zasady rekrutacji studentów SMP
Finansowanie w r.a. 2011/2012
Finansowanie SMP w r.a. 2012/2013
Finansowanie SMS w r.a. 2012/2013
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Częste pytania
Lista uczelni
Informacje ogólne
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Oferty praktyk zagranicznych
Dokumenty r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Lista instytucji partnerskich
Finasowanie w r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2011/2012
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
STA 2011/2012
SMP 2011/2012
STT 2011/2012; 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
SMS 2012/2013
SMP 2012/2013
Wykłady gościnne
Erasmus+
Przewodnik po programie
Wyszukiwanie miejsc praktyk
Wyjazdy na studia
Wyjazdy na praktyki
Wyjazdy nauczycieli
Wyjazdy pracowników
Dokumenty SMS 2014/15
Dokumenty SMP 2014/15
Warto wiedzieć
Zasady finansowania
Co to jest wykaz zaliczeń?

Jest to wykaz wszystkich przedmiotów / zajęć, w których student uczestniczył w uczelni macierzystej wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni, a także jeśli to możliwe stopnie przyznane zgodnie ze skalą ECTS. Wykaz może być wymagany przez uczelnię przyjmującą w celu uzgodnienia programu zajęć, na które będzie uczęszczał student. Dokument ten należy przygotować w wybranym języku obcym.

Co to jest Porozumienie o programie zajęć (Learning Agrement)?

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, jakie trzeba zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć okres studiów. Ze strony uczelni powinna podpisać ten dokument osoba upoważniona do podejmowania decyzji dotyczących zaliczeń (Koordynator Uczelniany oraz Dyrektor Instytutu). Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Pamiętajcie o zabraniu ze sobą jego kopii.
Do Porozumienia można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że wszystkie strony je zaakceptują i że będą wprowadzone w formie pisemnej. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów powinno gwarantować automatyczne zaliczenie studiów/zajęć przez uczelnię macierzystą.

Co to jest potwierdzenie pobytu?

Formalnym zakończeniem wyjazdu jest uzyskanie z uczelni partnerskiej dokumentu potwierdzającego czas pobytu, który jest obowiązkowym dokumentem, jaki należy przedłożyć dla koordynatora Erasmusa po powrocie ze stypendium. Dokument ten musi być opatrzony pieczęciami uczelni przyjmującej (lub być sporządzony na papierze firmowym danej uczelni), podpisany i opatrzony pieczęcią.Wzóz rokumentu znajduje się w zakładce Erasmus/Dokumnty r.a. 2012/2013. Dokument ten zawiera datę przyjazdu i wyjazdu studenta z uczelni zagranicznej. Na jego podstawie ostatecznie rozlicza się wyjazd stypendysty.

Jakie dokumenty trzeba podpisać przed wyjazdem na stypendium?

Przed wyjazdem stypendysta musi podpisać w uczelni dwa podstawowe dokumenty obowiązujące w programie Erasmus: Porozumienie o programie zajęć (ang. Learning Agreement) i umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium. Poza podpisaniem tych dokumentów należy również wypełnić formalności wymagane przez uczelnię i zadbać o ubezpieczenie na czas pobytu zagranicą.
Umowa z uczelnią dotycząca wyjazdu i wypłaty stypendium - poza Porozumieniem należy podpisać z uczelnią macierzystą umowę, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w uczelni goszczącej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.). Każda uczelnia ma prawo do tworzenia własnego tekstu umowy na podstawie wskazówek Agencji Narodowej i tekstu umowy przykładowej. Umowa musi zawierać pewne niezbędne elementy wynikające z zasad programu Erasmus.
Stypendium (grant) będzie przekazany studentowi na indywidualne konto walutowe prowadzone w EURO, rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy lub w formie wypłaty gotówki w Kredyt Bank Oddział w Sulechowie, na podstawie zlecenia płatniczego wystawionego przez PWSZ w Sulechowie..
Ubezpieczenie - każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ (plastikowa karta EKUZ). Proszę pamiętać, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.
Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów Erasmusa wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, należy dowiedzieć się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej. Nie zapominać proszę także o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży.
UWAGA!!!
WSZYSTKIE DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE KOMPUTEROWO W 3 EGZEMPLARZACH. DO UCZELNIANEGO KOORDYNATORA NALEŻY DOSTARCZYĆ WSZYSTKIE DOKUMENTY PODPISANE PRZEZ: SKŁADAJĄCEGO APLIKACJĘ, DZIEKANATU ORAZ OPATRZONE PIECZĘCIAMI

Co to jest ECTS?

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System) jest systemem punktowym, który ułatwia uznawanie okresów studiów odbytych w uczelni innej niż macierzysta. System ten pozwala na "mierzenie" w skali punktowej nakładu pracy, jaki student musi włożyć w zaliczenie danego przedmiotu/ zajęć (za pełny rok akademicki studiów z reguły przyznawanych jest 60 punktów).

Czy za studia trzeba płacić?

Nie. Zgodnie z zasadami Programu, od studenta przyjeżdżającego na studia w ramach Programu Erasmus uczelnia przyjmująca nie może pobrać opłaty za studia (czesnego). Uczelnia goszcząca może pobierać tylko pewne opłaty standardowo pobierane od wszystkich studiujących, np. za wydanie legitymacji, za obowiązkowe ubezpieczenie studenckie itp.

data modyfikacji: 2012-10-22 dodano: 2011-05-29, przez Renata Szozda

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

Copyright © PWSZ w Sulechowie 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. projekt graficzny: © Maria Wawrzyniak
wykonanie: mgr Artur Knefel