Agencja Narodowa Programu Erasmus   |   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego   |   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  
Erasmus+  
Informacje podstawowe
Dokąd można wyjechać
STUDIUJ PO EUROPEJSKU
Come to study in Poland!
Uczelniany koordynator
Zasady rekrutacji studentów SMS
Zasady rekrutacji studentów SMP
Finansowanie w r.a. 2011/2012
Finansowanie SMP w r.a. 2012/2013
Finansowanie SMS w r.a. 2012/2013
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Częste pytania
Lista uczelni
Informacje ogólne
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Oferty praktyk zagranicznych
Dokumenty r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Lista instytucji partnerskich
Finasowanie w r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2011/2012
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
STA 2011/2012
SMP 2011/2012
STT 2011/2012; 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
SMS 2012/2013
SMP 2012/2013
Wykłady gościnne
Erasmus+
Przewodnik po programie
Wyszukiwanie miejsc praktyk
Wyjazdy na studia
Wyjazdy na praktyki
Wyjazdy nauczycieli
Wyjazdy pracowników
Dokumenty SMS 2014/15
Dokumenty SMP 2014/15
Warto wiedzieć
Zasady finansowania

finansowanie w r.a. 2012/2013

Zasady Finansowe
Wyjazdy studentów na studia – SMS (Student Mobility Studies) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie - PWSZ w Sulechowie
w r. a. 2012/2013

1. Przyznana z Narodowej Agencji Programu Erasmus kwota grantu na wyjazdy studentów na studia na rok akademicki 2012/2013 wynosi 7 020,00 EUR. Liczba wyjazdów stanowiąca podstawę alokacji wynosi 3, a liczba miesięcy 18.

2. Planuje się realizację 3 wyjazdów studentów na studia na 15 miesięcy w ramach pierwszej rekrutacji na studia.

3. Podział środków odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w „Przewodniku dla Beneficjenta - rok akademicki 2012/13” stanowiącym załącznik nr VI do umowy finansowej Programu „Uczenie się przez całe życie” nr 2012-1-PL1-ERA02-28785, zawartej pomiędzy Uczelnią a Narodową Agencją Programu Erasmus w Warszawie.

4. Ustala się wysokość stypendium w kwotach miesięcznych, w zależności od kraju wyjazdu:
Grupa 2: Belgia, Niemcy - 500 EUR
Grupa 3: Słowacja - 302 EUR

5. Przyjmuje się, że okres pobytu studenta w uczelni partnerskiej, stanowiący postawę rozliczenia stypendium, będzie liczony z dokładnością do 0,5 miesiąca według poniższych zasad ustalonych przez Narodową Agencję:
- od 1 do 7 dni ponad pełny miesiąc - wyliczany jest jako 0 miesiąca
- od 8 do 24 dni ponad pełny miesiąc - wyliczany jest jako 0,5 miesiąca
- od 25 do 31 dni ponad pełny miesiąc - wyliczany jest jako 1 pełny miesiąc.

6. W zależności od zapisów umowy ze stypendystom ewentualna, końcowa kwota stypendium wypłacona studentowi, będzie określona na podstawie zaświadczenia z uczelni przyjmującej z datą rozpoczęcia i zakończenia pobytu na stypendium (Letter of Confirmation).

7. Stypendium Erasmusa będzie wypłacane w EUR, w formie przelewu na rachunek walutowy stypendysty.

8. Ewentualne wolne środki, zwalniane w wyniku rezygnacji studentów z wyjazdów lub powstałe w wyniku uzyskania dodatkowych środków z Narodowej Agencji, zostaną wykorzystane na stypendia dla studentów z drugiej rekrutacji, przedłużenia pobytów, zwiększenia grantów do górnych limitów stypendium, przesunięć na działania związane z realizacją praktyk zagranicznych.

9. Studenci o orzeczonym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki ze specjalnego funduszu pomocy dla osób niepełnosprawnych w Agencji Narodowej Programu Erasmus. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu.

10. Kandydatury i wysokość stypendium są ostatecznie zatwierdzane przez komisję rekrutacyjną.
data modyfikacji: 2013-04-25 dodano: 2012-06-19, przez Renata Szozda

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

Copyright © PWSZ w Sulechowie 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. projekt graficzny: © Maria Wawrzyniak
wykonanie: mgr Artur Knefel