Agencja Narodowa Programu Erasmus   |   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego   |   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  
Erasmus+  
Informacje podstawowe
Dokąd można wyjechać
STUDIUJ PO EUROPEJSKU
Come to study in Poland!
Uczelniany koordynator
Zasady rekrutacji studentów SMS
Zasady rekrutacji studentów SMP
Finansowanie w r.a. 2011/2012
Finansowanie SMP w r.a. 2012/2013
Finansowanie SMS w r.a. 2012/2013
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Częste pytania
Lista uczelni
Informacje ogólne
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Oferty praktyk zagranicznych
Dokumenty r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Lista instytucji partnerskich
Finasowanie w r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2011/2012
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
STA 2011/2012
SMP 2011/2012
STT 2011/2012; 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
SMS 2012/2013
SMP 2012/2013
Wykłady gościnne
Erasmus+
Przewodnik po programie
Wyszukiwanie miejsc praktyk
Wyjazdy na studia
Wyjazdy na praktyki
Wyjazdy nauczycieli
Wyjazdy pracowników
Dokumenty SMS 2014/15
Dokumenty SMP 2014/15
Warto wiedzieć
Zasady finansowania
Biuro Projektu PWSZ Sulechowie:
Niezmiernie miło nam, że chcecie Państwo podjąć starania o wyjazd na studia w ramach programu LLP-Erasmus. W trakcie wyjazdy poznacie inny kraj, jego kulturę, mieszkańców, system studiowania. Przewodnik pomoże uniknąć kłopotów organizacyjnych i ułatwi przejście przez procedury rekrutacyjne. Procedury nie są skomplikowane, a my pomożemy we wszystkich sprawach, z którymi będą trudności.
Gratulujemy podjęcia decyzji o wyjeździe i życzymy powodzenia.

PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ…
Starania o wyjazd na studia za granicą:
Należy zapoznać się ze stroną internetową PWSZ w Sulechowie. W zakładce Erasmus znajdują się dane kontaktowe osoby zajmującej się programem.

Skontaktować się z koordynatorem uczelnianym programu Erasmus. Koordynator poinformuje, z jakimi uczelniami i na jakich warunkach wymiany studentów, czyli do jakiego kraju i na jak długo można wyjechać na stypendium Erasmusa.

Należy zebrać informacje o wybranej uczelni przyjmującej, jej ofercie programowej, zasadach studiowania i zaliczania przedmiotów, systemie ECTS i o wszelkich innych kwestiach, które pomogą podjąć decyzję na temat programu studiów w uczelni przyjmującej oraz pozwolą się zorientować, z jakimi warunkami finansowo-bytowymi będzie trzeba się zmierzyć. Skorzystać można z adresów internetowych uczelni partnerskich.

Ustalić należy dokładny adres Biura Erasmusa (International Office) na zagranicznej uczelni, do której planowany jest wyjazd, oraz nazwisko osoby zajmującej się studentami programu. Pamiętać należy, że większość spraw będziesz na miejscu załatwiał właśnie tam.

Wypełnić „Formularz zgłoszeniowy dla studentów - wyjazd na studia (SMS)” zamieszczony w zakładce Erasmus. Formularz ten powinien być wypełniony przed przystąpieniem do rekrutacji na studia w ramach programu LLP–Erasmus.

Zgłosić się do procedury rekrutacyjnej. Koordynator udzieli informacji o zasadach i terminach kwalifikacji do wyjazdu w ramach programu LLP-Erasmus.
Studenci, którzy pomyślnie przeszli etap rekrutacji, są zgłaszani przez koordynatora do uczelni partnerskich.

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE NA WYJAZD:
Kontaktować się należy bezpośrednio z uczelnią zagraniczną po pozytywnym wyniku rekrutacji. Od momentu oficjalnej nominacji przez uczelnię macierzystą wszystkie pytania związane z pobytem na uczelni zagranicznej kierowane są przez studenta bezpośrednio do koordynatora uczelni przyjmującej lub Biura Erasmusa (International Office) na zagranicznej uczelni.

Zapoznać się należy ponownie ze stroną internetową uczelni partnerskiej w celu zasięgnięcia informacji o:
 terminie składania aplikacji i rodzaju dokumentów/formularzy zgłoszeniowych lub rejestracji on-line,
 programie studiów,
 systemie ECTS,
 dostępności akademików,
 osobach kontaktowych,
 mapkach i radach praktycznych dla studentów zagranicznych,
 działalności Erasmus Student Network,
 organizacji roku akademickiego itp.

Zwrócić szczególną uwagę na termin rejestracji on-line i/lub przesłania dokumentów.
Informacje te można również znaleźć w różnego rodzaju przewodnikach i informatorach, a przede wszystkim w pakietach informacyjnych ECTS oraz w informacjach przesyłanych przez instytucję przyjmującą bezpośrednio po nominacji. Biuro projektu, przygotowuje bazę danych uczelni partnerskich dostępną w zakładce Erasmus/Lista uczelni.

Ustalić program studiów, który ma być realizowany na uczelni przyjmującej. W tej sprawie można wcześniej skontaktować się z koordynatorem wydziałowym uczelni przyjmującej bądź skorzystać z informacji znajdujących się na stronie internetowej danej uczelni.
Program studiów wpisany zostanie w tzw. Learning Agreement (LA), czyli Porozumienie o programie zajęć. Dokument ten powinien być wypełniony na podstawie Pakietu Informacyjnego ECTS uczelni przyjmującej wspólnie z koordynatorem. Porozumienie zawiera listę przedmiotów, które należy zaliczyć w uczelni przyjmującej. Musi ono zostać podpisane przez studenta, koordynatora i prorektora ds. studenckich. Podpisy te gwarantują uznanie okresu studiów i przedmiotów, egzaminów i stopni uzyskanych za granicą. Podpisane porozumienie powinno zostać wysłane do uczelni partnerskiej, która potwierdza możliwość zrealizowania wybranego programu studiów, po czym uczelnia odsyła je do studenta. Porozumienie o programie zajęć z ostateczną listą przedmiotów podpisane przez wszystkie strony musi w oryginale zostać przekazane Biura Projektu (a następnie trafia do dziekanatu).
Zapytać należy koordynatora o konieczność ewentualnego wyrównania różnic programowych po powrocie ze stypendium.

Ustanowić pełnomocnika (najlepiej zaufanego kolegę/koleżankę z roku), czyli osobę, która w razie potrzeby załatwi sprawy w dziekanacie lub w Biurze Projektu (w momencie braku takiej osoby, sprawy pilne ureguluje koordynator uczelniany). Pełnomocnictwo ustala się imiennie na piśmie, a jego kopię należy zostawić w dziekanacie lub u koordynatora.

Przygotować dokumenty wymagane przez uczelnię macierzystą i przyjmującą. Najczęściej wymaganymi dokumentami, które należy wysłać do uczelni partnerskiej, są:
 Student Application Form, czyli formularz zgłoszeniowy uczelni przyjmującej.
UWAGA: w formularzu zgłoszeniowym często należy podać dane dotyczące PWSZ w Sulechowie: kod Erasmusa: PL SULECHO01, numer Karty Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter – EUC – 250769), kody dziedzin studiów (zakładka Erasmus).

 Learning Agreement (LA) - Porozumienie o programie zajęć, które określa program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej, oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie.
UWAGA: Do zaliczenia pełnego roku akademickiego niezbędne jest uzyskanie 60 punktów ECTS, do zaliczenia semestru – 30 punktów, a trymestru -20 punktów.

 Transcript of Records (TR) – Wykaz zaliczeń. Niektóre uczelnie w celu dokonania oceny Twoich dotychczasowych osiągnięć żądają przesłania wykazu zajęć już zaliczonych w PWSZ w Sulechowie. Wykaz zajęć otrzymasz w dziekanacie. Przy pomocy koordynatora przetłumacz TR na język obcy.

 Application for Accomodation, czyli wniosek o zakwaterowanie (samodzielne działania).

 Zaświadczenie w języku angielskim, które potwierdza status studenta stypendysty (dokument wystawia dziekanat).

UWAGA: wszystkie wymagane dokumenty wypełniać należy komputerowo lub czytelnie pismem drukowanym.

Należy wysłać komplet dokumentów pod wskazany adres uczelni przyjmującej.
Korzystając z pomocy koordynatora, przygotowywane są wymagane dokumenty i wysyłane (samodzielnie) do uczelni partnerskiej listem poleconym (zachowując kopie tych dokumentów dla siebie). Wyjątkiem od tej zasady są wyjazdy do uczelni partnerskich, które podkreślają w przekazanych informacjach, że dokumenty zgłoszeniowe muszą być wysłane przez właściwe biuro uczelni wysyłającej – obowiązuje wtedy termin dwutygodniowego wyprzedzenia na złożenie dokumentów w Biurze Projektu w stosunku do ostatecznego terminu wysłania dokumentów.
Pamiętać należy, że coraz więcej uczelni stosuje rejestrację on-line. Często, oprócz samej czynności zarejestrowania się, należy odesłać uczelni partnerskiej właściwie podpisany (i opieczętowany) wydruk.

Prosimy zatrzymać kopie dokumentów i zabrać ze sobą do uczelni zagranicznej na wypadek, gdyby zaginęły w trakcie przesyłki.
Czekać na dokumenty, które powinna odesłać uczelnia zagraniczna.
Jeśli wymagane dokumenty zostały wypełnione poprawnie i przesłane w wyznaczonym terminie do uczelni partnerskiej, to musi ona potwierdzić przyjęcie na studia. Będzie to zwykle:

 potwierdzenie przyjęcia na studia w ramach programu LLP-Erasmus, często zwane Letter of Acceptance lub Letter of Invitation. Można je otrzymać w formie imiennego zaproszenia przesłanego listownie na adres domowy lub elektronicznie. Potwierdzenie przyjęcia może zostać również wysłane do PWSZ w Sulechowie, w takim wypadku uczelnia poinformuje o tym fakcie.
Pamiętać należy, że Letter of Acceptance/Letter of Invitation musi zawierać następujące dane:
• imię i nazwisko studenta,
• nazwę uczelni partnerskiej,
• dokładny czas trwania semestru: od DD/MM/YY do DD/MM/YY.
Należy obowiązkowo wyegzekwować od uczelni prawidłowo wypełnionego Letter of Acceptance/Letter of Invitation z dokładnymi datami trwania semestru/roku akademickiego. Potwierdzenie przyjęcia na studia wystawione przez uczelnię partnerską umożliwia podjęcie dalszych kroków związanych z wyjazdem w kraju. Oryginał potwierdzenia należy zabrać ze sobą na studia, a kserokopię należy przynieść do Biura Projektu.

 podpisany Learning Agreement
Jeżeli uczelnia zwleka z odesłaniem podpisanego LA, należy się o niego upomnieć. Zdarza się, że uczelnie nie chcą potwierdzać programu studiów przed przyjazdem studenta. Należy wówczas uzyskać wymagane podpisy natychmiast po przyjeździe do uczelni partnerskiej (nie później niż w ciągu miesiąca). Oryginał LA z ostateczną listą przedmiotów i podpisami wszystkich stron muszą zostać przekazane do koordynatora uczelnianego PWSZ w Sulechowie.
Jeżeli z ważnych powodów (rodzinnych, finansowych, zdrowotnych) istnije przymus zrezygnacji z wyjazdu już po wysłaniu do uczelni partnerskiej formularzy wyjazdowych, to jak najszybciej należy złożyć do Biura Projektu podanie zawierające przyczynę rezygnacji oraz uzyskać pisemną akceptację koordynatora uczelnianego.
Upewnić się należy, że o rezygnacji wie uczelnia zagraniczna i że nie spowoduje to obciążenie kosztami, np. z tytułu rezerwacji miejsca w akademiku.

ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI W KRAJU
Stypendium Erasmusa
Stypendium Erasmusa jest przeznaczone na pokrycie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania i studiowania w Polsce a kosztami w kraju przyjmującym, nie zaś całości kosztów pobytu za granicą. Na pokrycie kosztów studiów powinno się zabezpieczyć dodatkowe środki, które normalnie przeznacza się na utrzymanie w kraju: stypendia socjalne, naukowe, fundusze rodziców itp.
Przed wyjazdem i po przyjeździe do kraju docelowego czekają duże wydatki (np. kaucja i opłaty za akademik, podróż, ubezpieczenie, tłumaczenia przysięgłe, ect.). Należy to zaplanować.
Wysokość stypendium ulega zmianie każdego roku. Średnia miesięczna wysokość stypendium zależy od środków przyznawanych Polsce przez Komisję Europejską. Informacje o wysokości stypendium można uzyskać u koordynatora uczelnianego programu.
Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji LLP-Erasmus może się zdarzyć, że część stypendium będzie wypłacona przed wyjazdem, a pozostała część w ratach uzależnionych od długości pobytu. Wypłata stypendium będzie możliwa po podpisaniu umowy na wyjazd między studentem a PWSZ w Sulechowie, pod warunkiem terminowego dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów.
Uczelni stypendium Erasmusa wypłaca w euro, w formie przelewu lub wypłaty gotówki w Kredyt Bank Oddział w Sulechowie, na podstawie zlecenia płatniczego wystawionego przez PWSZ w Sulechowie. Sugerujemy jednak założenie konta walutowego w euro w wybranym przez siebie banku, w celu ułatwienia dostępu do pieniędzy za granicą.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dodatkowe stypendium z Narodowej Agencji Programu LLP-Erasmus. Koordynator uczelniany poinformuje o warunkach uzyskania takiego stypendium. W tym celu należy zgłosić się do Biura Projektu zaraz po zakwalifikowaniu na studia.

Ubezpieczenia
Jeżeli wyjazd realizowany jest do uczelni znajdującej się w kraju członkowskim UE, należy zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) na czas pobytu za granicą. Kartę wystawiana jest na imienny wniosek przez wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania. Formularz wniosku, jak również szczegółowe informacje na temat świadczeń i usług medycznych oferowanych przez dany kraj w ramach EKUZ można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia – http://www.nfz.gov.pl/ue .
Do wniosku o wydanie EKUZ należy dołączyć m.in. zaświadczenie z uczelni poświadczające przyjęcie na studia za granicą. Wzór takiego zaświadczenia znajduje się w zakładce Erasmus. Należy je wypełnić, wydrukować, a następnie przynieść do Biura Projketu w celu uzyskania podpisu.
UWAGA! Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.
Zalecane jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, np. karta Euro<26 albo ISIC. Karty te uprawniają także do różnych zniżek, więc dobrze jest sprawdzić, która karta jest bardziej korzystna w kraju przyjmującym.

Jeżeli wyjazd jest planowany do kraju spoza UE (np. Turcja), powinno się wziąć pod uwagę również pełną polisę ubezpieczeniową obejmującą koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków na czas pobytu w kraju studiów i na czas dojazdu na studia. Polisę należy wykupić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym przed wyjazdem. W przypadku Turcji należy pamiętać również o wyrobieniu wizy.

ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI W PWSZ W SULECHOWIE
Najpóźniej na ok. 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem należy zgłosić zgłośnić ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami (Letter of Acceptance z uczelni zagranicznej, Learning Agreement, kartą EKUZ oraz kartą Euro<26 lub ISIC) w celu podpisania umowy dotyczącej warunków przyznania stypendium na studia za granicą, dalej zwaną umową. Umowa zawierana jest pomiędzy studentem (Beneficjentem Programu LLP - Erasmus) a PWSZ w Sulechowie i określa prawa i obowiązki obu stron. Podpisanie umowy jest warunkiem wyjazdu na studia i otrzymania stypendium.

Umowa zobowiązuje do:
 odbycia studiów w deklarowanym okresie i zrealizowania uzgodnionego Learning Agreement,
 niezwłocznego zawiadomienia PWSZ w Sulechowie o wszelkich planowanych zmianach, np. zmianie terminu pobytu, programu studiów,
 dostarczenia Transcript of Records oraz potwierdzenia terminu pobytu za granicą,
 wypełnienia ankiety dotyczącej okresu studiów za granicą,
 nieubieganiu się o inne stypendium finansowane z funduszy Komisji Europejskiej na ten sam okres pobytu,
 ubezpieczenia się na okres studiów za granicą.
UWAGA!!! Prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub osobiste uzgodnienie terminu podpisania umowy i odebranie zlecenia płatniczego lub złożenia informacji o danych do rachunku walutowego.

Biuro Projektu wyda następujące dokumenty:
 zaświadczenie w języku polskim, zaświadczenie w języku angielskim potwierdzające status stypendysty Erasmus oraz informacje o wysokości stypendium; zaświadczenie może być potrzebne przy rejestracji w uczelni przyjmującej oraz przy legalizacji pobytu za granicą,
 jeden egzemplarz umowy,
 Kartę Studenta Erasmusa,
 Letter of Confirmation of LLP-Erasmus Student Mobility. Jest to dokument, na którym uczelnia przyjmująca potwierdza daty pobytu studenta na stypendium. Przed wyjazdem należy uzyskać potwierdzenie dokładnej daty przyjazdu i zakończenia pobytu na uczelni partnerskiej (dokument dostępny w zakładce Erasmus).

Należy zwrócić uwagę, aby daty na Letter of Confirmation zgadzały się z datami na umowie na wyjazd. Dostarczenie oryginału Letter of Confirmation do Biura Projektu jest jednym z warunków rozliczenia wyjazdu.

Przygotowanie językowe:
Jeżeli zakwalifikowano zainteresowane osoby na wyjazd w ramach programu LLP/Erasmus, powinny one znać język kraju docelowego (lub obowiązujący język wykładowy) w stopniu umożliwiającym uczestniczenie w zajęciach i wykładach. Wiele uczelni przyjmujących oferuje dodatkowe kursy językowe przed rozpoczęciem okresu studiów lub w trakcie semestru. Informacje o nich i ewentualne formularze zgłoszeniowe powinny być dostępne na stronach internetowych lub w informacjach wysłanych do studenta. Ponadto kraje, gdzie mówi się językami rzadziej stosowanymi i nauczanymi, organizują w ramach Programu ERASMUS intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC - Erasmus Intensive Language Courses).
Szczegółowe informacje o kursach językowych Erasmusa oraz wykaz ośrodków organizujących kursy w poszczególnych krajach są dostępne na stronach internetowych Narodowej Agencji LLP/Erasmus: http://www.erasmus.org.pl w zakładce: Kursy językowe Erasmusa EILC oraz Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm

W TRAKCIE POBYTU ZA GRANICĄ
Pamiętać należy o stałym kontakcie z koordynatorem uczelnianym oraz z wykładowcami tych przedmiotów, które musisz zdać w kraju. Umawiać się na zaliczenia i egzaminy z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Osoby uczęszczające na seminarium dyplomowe, powinny być w stałym kontakcie z prowadzącym seminarium.

Zalegalizować swój pobyt po przyjeździe do uczelni zagranicznej (np. w urzędzie ds. cudzoziemców lub najbliższym komisariacie policji). Należy wziąć dowód tożsamości (paszport) i kilka zdjęć. Można zostać poproszonym o przedstawienie dodatkowych dokumentów (np. zaświadczenia o immatrykulacji, zaświadczenia z PWSZ w Sulechowie, ubezpieczenia) lub o wykazanie się posiadaniem wystarczających środków finansowych (każde państwo indywidualnie określa sumę, która zostanie uznana za wystarczającą do utrzymania bez korzystania z pomocy opieki społecznej; zazwyczaj jest to kwota odpowiadająca minimum socjalnemu). Wszelkie informacje na temat zasad legalizacji pobytu w poszczególnych krajach możesz znaleźć na stronie: http://www.msz.gov.pl/

Dokonać zmian w Learning Agreement, jeśli po przyjeździe do uczelni partnerskiej okaże się, że jakiś przedmiot jest niemożliwy do zrealizowania lub należy dodać jakiś przedmiot. Można wprowadzić zmiany na drugiej stronie Learning Agreement: Changes to originally proposed study programme /Learning Agreement i po akceptacji uczelni zagranicznej przesłać go do koordynatora uczelnianego PWSZ w Sulechowie z prośbą o akceptację. Należy pamiętać, że warunkiem uzyskania przedmiotów zaliczonych za granicą jest uzyskanie zgody wszystkich zainteresowanych stron. Zmiany w pierwotnie uzgodnionym programie zajęć powinny być dokonane jak najszybciej po przyjeździe studenta do uczelni partnerskiej. NALEŻY TO ZROBIĆ W CIĄGU MIESIĄCA OD PRZYJAZDU!!! Uczelnia ma prawo nie zaliczyć przedmiotu, który nie został uprzednio zatwierdzony w LA. Biuro Projektu PWSZ w Sulechowie pośredniczy w przesyłaniu LA.
Należy skontaktować się z koordynatorem uczelnianym w razie wystąpienia wątpliwości związanych z LA lub Changes to LA.

Przedłużenie studiów za granicą – można skorzystać z takiej możliwości. Pobyt za granicą można przedłużyć o kolejny semestr, ale tylko z semestru zimowego na letni. Nie można przedłużyć pobytu z semestru letniego na zimowy, ponieważ jest to już nowy rok akademicki. Zgodnie z zasadami programu pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza dany rok akademicki. Warunki przedłużenia:
 wypełnione „Podanie o przedłużenie pobytu na studiach w uczelni partnerskiej” ze zgodą prorektora ds. studenckich macierzystej uczelni koordynatora uczelnianego; wzór podania znajdziesz w zakładce Erasmus,
 pisemna zgoda uczelni zagranicznej na przedłużenie pobytu,
 zatwierdzony przez wszystkie strony Learning Agreement na dodatkowy semestr letni.

Termin składania ww. dokumentów – 31 grudnia każdego roku.
Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji koordynator uczelniany opiniuje podanie, przedkłada prorektorowi. Na tej podstawie wysłane zostaje zaświadczenie w języku angielskim o statusie studenta Erasmusa i sporządzi aneks do umowy (zawartej z uczelnią przed wyjazdem), zmieniający ustalony okres studiów. Przedłużając studia za granicą na semestr letni, pamiętać należy, że obowiązuje rozliczenie roczne, a dokumenty wymagane do rozliczenia studiów w dodatkowym semestrze (szerzej o nich w części: Po powrocie do Polski) dostarczyć należy do Biura Projektu w terminie miesiąca od daty zakończenia studiów ustalonej aneksem do umowy, nie później jednak niż do dnia 15 września.
Zgoda na przedłużenie nie jest jednoznaczna z przyznaniem dodatkowego stypendium.
Ewentualne dodatkowe środki w ramach stypendium Erasmusa mogą być przyznane tylko w razie pozostania wolnych środków (np. rezygnacji studentów ze studiów) lub pozyskania dodatkowych funduszy z Narodowej Agencji LLP-Erasmus.
Jeżeli z różnych powodów (rodzinnych, finansowych lub zdrowotnych) pojawia się rezygnacja lub skróceni pobytu na studiach za granicą, nalzęy liczyć się z konsekwencjami takiej decyzji. Konsekwencją skrócenia okresu studiowania jest konieczność zwrotu części stypendium. Pobyt krótszy niż 3 miesiące (minimalnym okresem studiów są 3 miesiące) powoduje konieczność zwrotu całego grantu i nieuznanie okresu pobytu za granicą przez uczelnię. W takiej sytuacji konieczne będzie powiadomienie o tym fakcie koordynatora na uczelni przyjmującej oraz koordynatora uczelnianego PWSZ w Sulechowie.

PO POWROCIE DO POLSKI…
Rozliczenie z Biurem Projektu:
W ciągu miesiąca od powrotu (dokładna data będzie podana w umowie) należy rozliczyć wyjazd, przedstawiając:
 Letter of Confirmation – oryginał zaświadczenia poświadczającego czas pobytu na uczelni przyjmującej,
 Transcript of Records oryginał,
 Learning Agreement i ewentualnie Changes to Learning agrement,,
 wypełnić ankietę on-line (instrukcję przekaże koordynator uczelniany).

NIEZWŁOCZNIE NALEŻY ROZLICZYĆ PROGRAM STUDIÓW.

  • KODY DZIEDZIN
    typ: DOC, rozmiar: 308.5 kB, ostatnia modyfikacja: 2012-10-23
data modyfikacji: 2012-10-22 dodano: 2011-10-22, przez Renata Szozda

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

Copyright © PWSZ w Sulechowie 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. projekt graficzny: © Maria Wawrzyniak
wykonanie: mgr Artur Knefel