Agencja Narodowa Programu Erasmus   |   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego   |   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  
Erasmus+  
Informacje podstawowe
Dokąd można wyjechać
STUDIUJ PO EUROPEJSKU
Come to study in Poland!
Uczelniany koordynator
Zasady rekrutacji studentów SMS
Zasady rekrutacji studentów SMP
Finansowanie w r.a. 2011/2012
Finansowanie SMP w r.a. 2012/2013
Finansowanie SMS w r.a. 2012/2013
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Częste pytania
Lista uczelni
Informacje ogólne
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Oferty praktyk zagranicznych
Dokumenty r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Lista instytucji partnerskich
Finasowanie w r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2011/2012
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
STA 2011/2012
SMP 2011/2012
STT 2011/2012; 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
SMS 2012/2013
SMP 2012/2013
Wykłady gościnne
Erasmus+
Przewodnik po programie
Wyszukiwanie miejsc praktyk
Wyjazdy na studia
Wyjazdy na praktyki
Wyjazdy nauczycieli
Wyjazdy pracowników
Dokumenty SMS 2014/15
Dokumenty SMP 2014/15
Warto wiedzieć
Zasady finansowania
Zasady kwalifikacji i organizacji wyjazdów studentów na praktyki
w ramach Programu LLP-Erasmus – SMP (Student Mobility Placements) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie - PWSZ w Sulechowie
w r. a. 2012/2013

1. Rekrutacja kandydatów na praktykę za granicą odbywa się zgodnie z wymogami programu Erasmus ustalonymi przez Narodową Agencją Programu Erasmus w Warszawie na dany rok akademicki.

2. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus studenci mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą samodzielnie znajdą lub z którą Uczelnia nawiązała współpracę, i której przedmiot działalności będzie zbieżny z profilem kształcenia studenta. Student może wyjechać na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit, albo innego typu instytucji, np. biblioteki, szpitala, muzeum, szkoły wyższej posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa, jednostki administracji lokalnej lub centralnej, mieszczącej się w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus (27 krajów UE, 3 kraje EOG, Chorwacja, Szwajcaria i Turcja). Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej, placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

3. O uprawnieniu osoby do wyjazdu na praktykę decyduje fakt przynależności do społeczności akademickiej Uczelni (osoba powinna być studentem naszej uczelni). Student posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego UE lub EOG, powinien sprawdzić zasady dotyczące wyjazdu na terytorium kraju przyjmującego stypendystę Erasmusa.

4. Student ubiegający się o wyjazd na praktykę w programie Erasmus powinien spełniać następujące kryteria formalne:
• być zarejestrowany jako student studiów pierwszego stopnia (zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych),
• w momencie wyjazdu być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia,
• nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany.

5. Wyjeżdżający student powinien mieć wpisane do indeksu zaliczenie poprzedniego semestru. O statusie studenta ubiegającego się o wyjazd na praktykę odbywającą się poza miesiącami wakacyjnymi, czyli podczas trwania semestru studiów, każdorazowo decyduje prorektor, uwzględniając rok na którym wyjeżdża student, liczbę zajęć jakie powinien w tym czasie odbyć, liczbę egzaminów, oraz fakt, czy jest to praktyka wpisana w program studiów czy ponadprogramowa.

6. Nie mogą być kwalifikowani (nawet bez stypendium Erasmusa) studenci, którzy już odbywali praktykę za granicą w ramach programu Erasmus i Leonardo da Vinci. Wcześniejsze odbycie studiów w ramach programu Erasmus nie wyklucza możliwości wyjazdu na praktyki zagraniczne, jednakże odbycie w tym samym czasie studiów i praktyki za granicą nie jest możliwe.

7. Zasadą jest, że z wyjazdów na praktykę wyłączeni są studenci będący w momencie kwalifikacji na pierwszym roku studiów I stopnia.

8. Podstawowe kryteria selekcji kandydatów to: wysoka motywacja studenta do odbycia praktyki w instytucji przyjmującej, profil instytucji przyjmującej i rodzaj uzgodnionego zakresu pracy, który powinien być jak najbliższy kierunkowi studiów i specjalizacji studenta, dobra znajomość języka obcego, w tym języka branżowego (najlepiej potwierdzona certyfikatem zewnętrznym), średnia ocen.

9. Student kwalifikowany na wyjazd przyjmuje do wiadomości fakt, że stypendium z budżetu programu Erasmus przeznaczone będzie na pokrycie częściowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. Stypendium nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem za granicą.

10. Praktyka może trwać od 3 do 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego, bez gwarancji uzyskania pełnego finansowania na cały okresu pobytu na praktyce. Zasadą będą praktyki 3-miesięczne. W przypadku braku lub niewystarczającej ilości środków finansowych na wypłatę stypendiów na praktyki, istnieje możliwość zrealizowania wyjazdu bez środków finansowych – wyjazd z grantem „0”. Wszystkich studentów wyjeżdżających na praktyki z grantem „0” jak i studentów, którym zostały przyznane środki finansowe obowiązują takie same zasady realizacji praktyki za granicą. Pobyt studenta w celu zrealizowania praktyki musi być rozpoczęty i zakończony pomiędzy 1 czerwca 2012 a 30 września 2013 roku (wliczając w to okres przedłużenia).

11. Przedłużenie praktyki za granicą jest możliwe, wyłącznie w ramach jednego roku akademickiego, za zgodą PWSZ w Sulechowie i instytucji przyjmującej, ale bez gwarancji otrzymania stypendium Erasmusa na dodatkowy okres praktyki.

12. Studenci o dużym stopniu niepełnosprawności będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki ze specjalnego funduszu pomocy dla osób niepełnosprawnych.

13. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na bieżąco w macierzystej jednostce studenta. O zakwalifikowaniu studenta na praktykę decyduje komisja rekrutacyjna (w składzie: koordynator uczelniany programu Erasmus, prorektor ds. rozwoju lub osoba przez niego wyznaczona, opcjonalnie: osoba sprawdzająca znajomość języka, inne osoby w zależności od zakresu przedmiotowego) poprzez rozmowę, rozpatrzone zostaną podania („Kwestionariusz osobowy” oraz „Formularz zgłoszeniowy”) i zaakceptowanie kandydatury. Następnie podpisywane jest „Porozumienia o programie praktyki” (Training Agreement and Quality Commitment), wcześniej zaakceptowanego/proponowanego przez zagraniczną instytucję przyjmującą.
Formularze są dostępne na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus/Praktyki SMP/Dokumenty 2012/2013.

14. „Porozumienie o programie praktyki”, podpisane przez wszystkie strony, tj. studenta, koordynatora, prorektora i instytucję przyjmującą wraz z formularzem zgłoszeniowym studenta na wyjazd na praktykę są przekazywane do Biura Projektu, który prowadzi uczelnianą listę studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na praktyki.
Biuro informuje o wstrzymaniu kwalifikacji studentów w momencie wyczerpania miejsc i środków finansowych przyznanych na wyjazdy na praktykę.

15. Dokumentacja z przeprowadzonej kwalifikacji będzie przechowywana w Biurze Projektu przez okres pięciu lat.

16. Zakwalifikowani kandydaci podpisują przed wyjazdem umowę finansową na realizację wyjazdu (zawartą pomiędzy studentem, a Uczelnią). Kandydatury i wysokość stypendium są ostatecznie zatwierdzane przez komisję rekrutacyjną.

17. Po zakończeniu praktyki student złoży w Biurze Projektu, w terminie dwóch tygodni od daty zakończenia praktyki: zaświadczenie o okresie pobytu w instytucji przyjmującej, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki, zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki, sprawozdanie z praktyki na potrzeby uczelni oraz wypełni ankietę stypendysty Erasmusa według wzoru ogłoszonego przez Narodową Agencję w systemie on-line (instrukcję, jak ją wypełnić przekaże koordynator uczelniany).

18. PWSZ w Sulechowie zobowiązuje się do zaliczenia studentowi praktyki na zasadach obowiązujących w uczelni (z dokładnością do 0,5 miesiąca), zgodnie z regulaminem uczelnianym (w zależności od wydziałów i tego czy praktyka jest wpisana w program studiów, czy ponadprogramowa) oraz do wpisania faktu odbycia praktyki przez studenta w suplemencie do dyplomu. W ramach w/w wyjazdu możliwe jest zrealizowanie części lub całości praktyk studenckich.
data modyfikacji: 2013-02-25 dodano: 2011-11-22, przez Renata Szozda

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

Copyright © PWSZ w Sulechowie 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. projekt graficzny: © Maria Wawrzyniak
wykonanie: mgr Artur Knefel