Agencja Narodowa Programu Erasmus   |   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego   |   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  
Erasmus+  
Informacje podstawowe
Dokąd można wyjechać
STUDIUJ PO EUROPEJSKU
Come to study in Poland!
Uczelniany koordynator
Zasady rekrutacji studentów SMS
Zasady rekrutacji studentów SMP
Finansowanie w r.a. 2011/2012
Finansowanie SMP w r.a. 2012/2013
Finansowanie SMS w r.a. 2012/2013
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Częste pytania
Lista uczelni
Informacje ogólne
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Oferty praktyk zagranicznych
Dokumenty r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Lista instytucji partnerskich
Finasowanie w r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2011/2012
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
STA 2011/2012
SMP 2011/2012
STT 2011/2012; 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
SMS 2012/2013
SMP 2012/2013
Wykłady gościnne
Erasmus+
Przewodnik po programie
Wyszukiwanie miejsc praktyk
Wyjazdy na studia
Wyjazdy na praktyki
Wyjazdy nauczycieli
Wyjazdy pracowników
Dokumenty SMS 2014/15
Dokumenty SMP 2014/15
Warto wiedzieć
Zasady finansowania
Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na studia - SMS (Student Mobility Studies)
w ramach Programu LLP-Erasmus w r. a. 2013/2014

1. Rekrutacja kandydatów na studia za granicą odbywa się zgodnie z wymogami programu Erasmus ustalonymi przez Narodową Agencję Programu Erasmus w Warszawie na dany rok akademicki.

2. Rekrutacja kandydatów jest przeprowadzana w oparciu o umowy bilateralne zawarte pomiędzy Uczelnią a uczelniami partnerskimi za granicą w ramach programu LLP-Erasmus. Aktualny wykaz uczelni partnerskich dotyczący wyjazdów studentów na studia zamieszczony jest na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus/Studia SMS/Lista uczelni.

3. O uprawnieniu osoby do wyjazdu na studia decyduje fakt przynależności do społeczności akademickiej Uczelni. Student posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego UE lub EOG, powinien sprawdzić zasady odnoszące się do wyjazdu na terytorium kraju przyjmującego stypendystę Erasmusa.

4. Student ubiegający się o studia Erasmusa powinien spełniać następujące kryteria formalne:
- być zarejestrowany jako student studiów pierwszego roku, (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych),
- w momencie wyjazdu być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia,
- nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim lub być urlopowanym.

5. Studenci, którzy studiowali już za granicą w ramach programu Erasmus nie mogą być kwalifikowani.

6. Studenci trzeciego roku studiów licencjackich nie mogą uczestniczyć w kwalifikacji na przyszły rok akademicki.

7. Minimalny okres pobierania stypendium to 3 miesiące, maksymalny do 12 miesięcy (rok akademicki), w tym 10 miesięcy studia i ewentualnie 2 miesiące praktyki, jeżeli jest ona uwarunkowana programem studiów i uwzględniona w „Porozumieniu o programie zajęć” (Learning Agreement - LA).

8. Studenci o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki ze specjalnego funduszu pomocy dla osób niepełnosprawnych na zasadach i w terminach wytyczonych przez Narodową Agencją Programu Erasmus.

9. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji studentów na studia za granicą jest komórka w pionie Prorektora ds. rozwoju przy współpracy z Dziekanatem i Instytutami.

10. Koordynacją prac komisji kwalifikacyjnej uczelni zajmuje się koordynator uczelniany, który jest jednocześnie odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z instytucją przyjmującą.

11. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi:
- koordynator uczelniany programu Erasmus,
- Prorektor ds. rozwoju lub osoba przez niego wyznaczona,
- opcjonalnie: osoba sprawdzająca znajomość języka,
- inne osoby wyznaczone przez Dyrektorów Instytutów w zależności od zakresu przedmiotowego.

12. Podstawowe kryteria selekcji kandydatów to: średnia ocen nie niższa niż 3,5 oraz dobra znajomość języka obcego, w którym prowadzone są wykłady w uczelni partnerskiej (najlepiej potwierdzona certyfikatem zewnętrznym).

13. W rekrutacji preferencyjnie traktowani są studenci starszych roczników studiów. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym jest zaliczenie roku poprzedniego na uczelni macierzystej. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wysyłanie studenta posiadającego wpis warunkowy.

14. W przypadku większej liczby studentów niż posiadanych miejsc, kryterium pierwszeństwa stanowi wyższa średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów.

15. Mogą zostać ustalone dodatkowe kryteria rekrutacji. Kryterium takim może być np.: czynny udział w kołach naukowych, organizacjach studenckich.

16. Komisja kwalifikacyjna ustala terminy, procedury kwalifikacji, wykaz kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia za granicą oraz listy rezerwowe i podaje je do publicznej wiadomości.

17. Odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej należy kierować niezwłocznie do koordynatora uczelnianego.

18. Dokumentacja zgłoszeniowa studentów – wyjazd na studia (SMS) zawierająca podstawowe dane studenta, powinna zostać skompletowana do w terminie do 31 marca 2013 r.

19. W przypadku wolnych miejsc może być przeprowadzona dodatkowa rekrutacja dotycząca wyjazdów na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14. Dodatkowa rekrutacja powinna zostać przeprowadzona nie później niż końca października 2013 r.

20. Kandydat, który rezygnuje z wyjazdu, powinien pisemnie poinformować o tym fakcie koordynatora. Nieuzasadniona rezygnacja skutkuje wykluczeniem z możliwości ubiegania się o stypendium w kolejnym naborze oraz do końca trwania nauki w PWSZ w Sulechowie.

21. Studenci, którzy chcą przedłużyć pobyt na uczelni partnerskiej, powinni w terminie do 31 grudnia 2013 r. złożyć w Biurze Projektu dokumenty potwierdzające, iż zarówno uczelnia partnerska, jak i Uczelnia wyrażają zgodę na przedłużenie pobytu.

22. Przedłużenia pobytu zostaną sfinansowane pod warunkiem, że Uczelnia będzie posiadać wolne środki w kwocie przyznanej na wyjazdy na studia.

23. O przyznaniu dofinansowania na przedłużenie pobytu decyduje kolejność dostarczenia kompletnej dokumentacji do koordynatora uczelnianego.

24. Osoby, które nie zakwalifikują się na przedłużenie pobytu w ramach wolnych środków w puli SMS będą zapisywane na listę rezerwową i uzyskają dofinansowanie pod warunkiem otrzymania dodatkowych środków z Narodowej Agencji Programu Erasmus.

25. Do obowiązków studenta należy posiadanie właściwego ubezpieczenia (koszty leczenia EKUZ i następstw nieszczęśliwych wypadków NNW).

26. Protokół zawierający opis zastosowanych kryteriów, listę zakwalifikowanych studentów wraz z podpisanymi wnioskami wyjazdowymi koordynator przechowuje w Biurze Projektu do momentu rozliczenia stypendysty, następnie przekazuje do dziekanatu Uczelni (lub archiwum po rozliczeniu umowy finansowej).

27. Kandydatury i wysokość stypendium są ostatecznie zatwierdzane przez Prorektora ds. rozwoju.Zasady kwalifikacji i organizacji wyjazdów studentów na praktyki – SMP (Student Mobility Placements) w ramach Programu LLP-Erasmus w r. a. 2013/2014

1. Rekrutacja kandydatów na praktyki za granicą odbywa się zgodnie z wymogami programu Erasmus ustalonymi przez Narodową Agencją Programu Erasmus w Warszawie na dany rok akademicki.

2. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus studenci mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą samodzielnie znajdą lub z którą Uczelnia nawiązała współpracę i której przedmiot działalności będzie zbieżny z profilem kształcenia studenta. Student może wyjechać na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innego typu instytucji, np. biblioteki, szpitala, muzeum, szkoły wyższej posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa, jednostki administracji lokalnej lub centralnej, mieszczącej się w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus (27 krajów UE, 3 kraje EOG, Chorwacja, Szwajcaria i Turcja). Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej, placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

3. O uprawnieniu osoby do wyjazdu na praktykę decyduje fakt przynależności do społeczności akademickiej Uczelni. Student posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego UE lub EOG, powinien sprawdzić zasady dotyczące wyjazdu na terytorium kraju przyjmującego stypendystę Erasmusa.

4. Student ubiegający się o wyjazd na praktykę w programie Erasmus powinien spełniać następujące kryteria formalne:
- być zarejestrowany jako student studiów pierwszego stopnia (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych),
- w momencie wyjazdu być studentem co najmniej pierwszego roku studiów,
- nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim lub być urlopowany.

5. Wyjeżdżający student powinien mieć wpisane do indeksu zaliczenie poprzedniego semestru. O statusie studenta ubiegającego się o wyjazd na praktykę odbywającą się poza miesiącami wakacyjnymi, czyli podczas trwania semestru studiów, każdorazowo decyduje Prorektor ds. rozwoju, uwzględniając rok na którym wyjeżdża student, liczbę zajęć jakie powinien w tym czasie odbyć, liczbę egzaminów oraz fakt, czy jest to praktyka wpisana w program studiów czy ponadprogramowa.

6. Studenci, którzy już odbywali praktykę za granicą w ramach programu Erasmus (nawet bez stypendium Erasmusa) i Leonardo da Vinci nie mogą być kwalifikowani. Wcześniejsze odbycie studiów w ramach programu Erasmus nie wyklucza możliwości wyjazdu na praktyki zagraniczne, jednakże odbywanie w tym samym czasie studiów i praktyki za granicą nie jest możliwe.

7. Z wyjazdów na praktykę mają prawo korzystać również studenci będący w momencie kwalifikacji na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia.

8. Podstawowe kryteria selekcji kandydatów to: wysoka motywacja studenta do odbycia praktyki w instytucji przyjmującej, profil instytucji przyjmującej i rodzaj uzgodnionego zakresu pracy, który powinien być jak najbliższy kierunkowi studiów i specjalizacji studenta, dobra znajomość języka obcego, w tym języka branżowego (najlepiej potwierdzona certyfikatem zewnętrznym), średnia ocen.

9. Student kwalifikowany na wyjazd zostaje poinformowany, że stypendium z budżetu programu Erasmus przeznaczone będzie na pokrycie częściowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. Stypendium nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem za granicą.

10. Praktyka może trwać od 3 do 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego, bez gwarancji uzyskania pełnego finansowania na cały okresu pobytu na praktyce. Zasadą stanowią praktyki 3-miesięczne. W przypadku braku lub niewystarczającej ilości środków finansowych na wypłatę stypendiów na praktyki, istnieje możliwość zrealizowania wyjazdu bez środków finansowych – tzw. wyjazd z grantem „0”. Wszystkich studentów wyjeżdżających na praktyki z grantem „0” jak i studentów, którym zostały przyznane środki finansowe obowiązują takie same zasady realizacji praktyki za granicą. Pobyt studenta w celu zrealizowania praktyki musi być rozpoczęty i zakończony pomiędzy 1 czerwca 2013 a 30 września 2014 roku (wliczając w to okres przedłużenia).

11. Przedłużenie praktyki za granicą jest możliwe, wyłącznie w ramach jednego roku akademickiego, za zgodą Uczelni i instytucji przyjmującej, ale bez gwarancji otrzymania stypendium Erasmusa na dodatkowy okres praktyki.

12. Studenci o dużym stopniu niepełnosprawności będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki ze specjalnego funduszu pomocy dla osób niepełnosprawnych.

13. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na bieżąco w macierzystej jednostce studenta. O zakwalifikowaniu studenta na praktykę, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, decyduje komisja rekrutacyjna (w składzie: koordynator uczelniany programu Erasmus, Prorektor ds. rozwoju lub osoba przez niego wyznaczona, opcjonalnie: osoba sprawdzająca znajomość języka, inne osoby w zależności od zakresu przedmiotowego). Następnie zostaną rozpatrzone podania („Kwestionariusz osobowy” oraz „Formularz zgłoszeniowy”), wtedy zostaną zaakceptowane kandydatury. Na końcu podpisywane jest „Porozumienie o programie praktyki” (Training Agreement and Quality Commitment), wcześniej zaakceptowane/zaproponowane przez zagraniczną instytucję przyjmującą.
Formularze są dostępne na stronie internetowej Uczelni w zakładce Erasmus/Praktyki SMP/Dokumenty 2013/2014.

14. „Porozumienie o programie praktyki”, podpisane przez studenta, koordynatora, Prorektora ds. rozwoju i instytucję przyjmującą wraz z formularzem zgłoszeniowym studenta na wyjazd na praktykę są przekazywane do Biura Projektu, który prowadzi uczelnianą listę studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na praktyki.
Biuro informuje o wstrzymaniu kwalifikacji studentów w momencie wyczerpania miejsc i środków finansowych przyznanych na wyjazdy na praktykę.

15. Dokumentacja z przeprowadzonej kwalifikacji będzie przechowywana w Biurze Projektu przez okres pięciu lat.

16. Zakwalifikowani kandydaci podpisują przed wyjazdem umowę finansową na realizację wyjazdu (zawartą pomiędzy studentem a Uczelnią). Kandydatury i wysokość stypendium są ostatecznie zatwierdzane przez Prorektora ds. rozwoju.

17. Do obowiązków studenta należy posiadanie właściwego ubezpieczenia (koszty leczenia EKUZ, następstw nieszczęśliwych wypadków NNW i OC).

18. Po zakończeniu praktyki student ma obowiązek złożyć w Biurze Projektu, w terminie dwóch tygodni od daty zakończenia praktyki: zaświadczenie o okresie pobytu w instytucji przyjmującej, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki, zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki, sprawozdanie z praktyki na potrzeby Uczelni oraz wypełni ankietę stypendysty Erasmusa według wzoru ogłoszonego przez Narodową Agencję Programu Erasmus w systemie on-line (instrukcję do wypełnienia przekazuje koordynator uczelniany).

19. Uczelnia zobowiązuje się do zaliczenia studentowi praktyki na obowiązujących zasadach, zgodnie z regulaminem uczelnianym (w zależności od tego czy praktyka jest wpisana w program studiów, czy ponadprogramowa) oraz do wpisania faktu odbycia praktyki przez studenta w suplemencie do dyplomu. W ramach w/w wyjazdu możliwe jest zrealizowanie części lub całości praktyk studenckich.
data modyfikacji: 2013-04-30 dodano: 2013-01-11, przez Renata Szozda

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

Copyright © PWSZ w Sulechowie 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. projekt graficzny: © Maria Wawrzyniak
wykonanie: mgr Artur Knefel