Agencja Narodowa Programu Erasmus   |   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego   |   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  
Erasmus+  
Informacje podstawowe
Dokąd można wyjechać
STUDIUJ PO EUROPEJSKU
Come to study in Poland!
Uczelniany koordynator
Zasady rekrutacji studentów SMS
Zasady rekrutacji studentów SMP
Finansowanie w r.a. 2011/2012
Finansowanie SMP w r.a. 2012/2013
Finansowanie SMS w r.a. 2012/2013
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Częste pytania
Lista uczelni
Informacje ogólne
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Oferty praktyk zagranicznych
Dokumenty r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2012/2013
Dokumenty r.a. 2013/2014
Lista instytucji partnerskich
Finasowanie w r.a. 2011/2012
Dokumenty r.a. 2011/2012
Zasady rekrutacji 2013/2014
Finansowanie w r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
Dokumenty r.a. 2013/2014
STA 2011/2012
SMP 2011/2012
STT 2011/2012; 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
STT 2012/2013
SMS 2012/2013
SMP 2012/2013
Wykłady gościnne
Erasmus+
Przewodnik po programie
Wyszukiwanie miejsc praktyk
Wyjazdy na studia
Wyjazdy na praktyki
Wyjazdy nauczycieli
Wyjazdy pracowników
Dokumenty SMS 2014/15
Dokumenty SMP 2014/15
Warto wiedzieć
Zasady finansowania
Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich
na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych – STA (Staff Teaching Assignments) w ramach Programu LLP-Erasmus w r. a. 2013/2014


1. Kwalifikacja nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu LLP-Erasmus odbywa się zgodnie z wymogami programu Erasmus ustalonymi przez Narodową Agencję Programu Erasmus w Warszawie na dany rok akademicki.

2. Wyjazdy w ramach STA mogą odbywać się wyłącznie do uczelni partnerskich posiadających ważną Kartę Erasmusa (EUC), z którymi Uczelnia podpisała umowy bilateralne, z uwzględnieniem uzgodnionych w tych umowach miejsc, dyscyplin naukowych i/lub problematyki zajęć dydaktycznych. Aktualny wykaz uczelni partnerskich dotyczący wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu LLP-Erasmus znajduje się na stronie internetowej Uczelni w zakładce Erasmus.

3. Ubiegający się o wyjazd nauczyciel akademicki powinien być pracownikiem Uczelni zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Preferencyjnie będą traktowani pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz ci, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. Nauczyciel akademicki posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego UE lub EOG, powinien sprawdzić zasady odnoszące się do wyjazdu na terytorium kraju przyjmującego, w związku z planowanym pobytem jako stypendysta Erasmusa.

4. Celem wyjazdu jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych.

5. Standardowa długość pobytu w uczelni partnerskiej to 7 dni (tj. 5 dni roboczych w uczelni partnerskiej oraz 2 dni przeznaczone na dojazd i powrót, przy założeniu, że podróż ma miejsce bezpośrednio przed i bezpośrednio po odbyciu wykładów). Krótsze pobyty są dopuszczalne w uzasadnionych wypadkach. Maksymalny czas trwania wyjazdu typu STA to 6 tygodni. Stypendium Erasmusa będzie wypłacane za okres nie dłuższy niż 1 tydzień.

6. Podstawą kwalifikacji nauczyciela ubiegającego się o wyjazd jest wniosek aplikacyjny oraz „Indywidualny program nauczania” (Individual Teaching Programme), przygotowany przez niego w porozumieniu z uczelnią przyjmującą oraz podanie aplikacyjne. „Indywidualny program nauczania” określa zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.
Formularz wniosku aplikacyjnego oraz „Indywidualny program nauczania” jest dostępny na stronie internetowej Uczelni w zakładce Erasmus/Dydaktyka STA/Dokumenty r. a. 2013/2014.

7. Podstawowym kryterium kwalifikacji nauczyciela jest znajomość języka obcego, w którym nauczyciel będzie prowadził zajęcia za granicą, a także doświadczenie dydaktyczne.

8. Uzgodnienia z uczelnią zagraniczną, w szczególności dotyczące: planu zajęć dydaktycznych, języka, w jakim będą prowadzone zajęcia, terminu planowanej wizyty oraz spraw związanych z zakwaterowaniem, prowadzone są bezpośrednio przez zainteresowanych, możliwie najwcześniej, przed planowaną datą wyjazdu.

9. Przy kwalifikacji na wyjazdy typu STA w przypadku nauczycieli spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe, pierwszeństwo będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.

10. W danym roku akademickim z możliwości wyjazdu typu ST (Staff Mobility) można skorzystać maksymalnie dwa razy, co oznacza dwukrotny wyjazd na wykłady (STA) lub jednokrotny wyjazd na wykłady (STA) i jednokrotny na szkolenie (STT).

11. Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej powinien być rozpoczęty i zakończony w okresie od 1 czerwca 2013 do 30 września 2014.

12. Kwalifikacja kandydatów zainteresowanych wyjazdami w ramach STA prowadzona jest na bieżąco. Nauczyciele akademiccy zainteresowani wyjazdem składają „Indywidualny program nauczania”, zatwierdzony przez uczelnię partnerską.

13. Kwalifikacja kandydatów odbywa się z udziałem Prorektora ds. rozwoju.

14. Zaakceptowany przez Prorektora ds. rozwoju „Indywidualny program nauczania” jest przekazywany do Biura Projektu, który prowadzi uczelnianą listę nauczycieli akademickich zakwalifikowanych do wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Biuro Projektu informuje o momencie wstrzymania kwalifikacji nauczycieli ze względu na wyczerpanie miejsc i środków finansowych przyznanych na to działanie.

15. Wraz z „Indywidualnym programem nauczania” nauczyciel akademicki składa podpisany przez siebie Formularz zgłoszeniowy. Wzór formularza jest dostępny na stronie internetowej Uczelni w zakładce Erasmus.

16. Z zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus pracownikiem zostanie podpisana umowa, określająca zobowiązania stron.

17. Do obowiązków pracownika należy posiadanie właściwego ubezpieczenia (koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków).

18. Po powrocie z instytucji przyjmującej pracownik rozlicza się ze stypendium w Biurze Projektu, zgodnie z zapisami umowy indywidualnej zawartej przed wyjazdem oraz sporządza w systemie on-line sprawozdanie z wyjazdu według wzoru ogłoszonego przez Narodową Agencję (instrukcję do wypełnienia przekazuje koordynator uczelniany).

19. Stypendium Erasmusa na wyjazdy typu STA będzie wypłacane w wysokości i według zasad zatwierdzonych na posiedzeniu programu przez Prorektora ds. rozwoju.Zasady kwalifikacji pracowników
na wyjazdy w celach szkoleniowych – STT (Staff Training) w ramach Programu LLP-Erasmus w r. a. 2013/2014

1. Kwalifikacja pracowników na wyjazdy w celach szkoleniowych w ramach Programu LLP-Erasmus odbywa się zgodnie z wymogami programu Erasmus ustalonymi przez Narodową Agencję Programu Erasmus w Warszawie na dany rok akademicki.

2. Ubiegający się o wyjazd pracownik powinien być pracownikiem Uczelni zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Pracownik posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego UE lub EOG, powinien sprawdzić zasady odnoszące się do wyjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym pobytem jako stypendysta Erasmusa.

3. W wyjazdach w celach szkoleniowych uczestniczyć mogą zarówno nauczyciele akademiccy jak i pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi (m.in. pracownicy administracji, pracownicy inżynieryjno-techniczni, informatycy, a także koordynator programu Erasmus, bibliotekarze, pracownicy informacji naukowej i dokumentacji).

4. Przy kwalifikacji na wyjazdy typu STT pierwszeństwo będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.

5. Wyjazdy powinny być realizowane wyłącznie przez osoby posiadające taki stopień znajomości języka obcego-języka szkolenia, który umożliwi mu odbycie szkolenia w instytucji zagranicznej.

6. Celem wyjazdu pracownika w programie Erasmus jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

7. Szkolenia mogą odbywać się w instytucjach/przedsiębiorstwach znajdujących się na terenie 27 krajów członkowskich UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy), 3 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) oraz Chorwacji, Szwajcarii i Turcji.

8. Dopuszcza się, aby instytucją przyjmującą, w której realizowane jest szkolenie była uczelnia. W takim wypadku, pomiędzy instytucją wysyłającą a instytucją przyjmującą powinna być podpisana umowa bilateralna/międzyinstytucjonalna obejmująca wyjazdy typu STT.

9. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus jest ocena wniosku aplikacyjnego oraz „Indywidualnego programu szkolenia” (Individual Work Programme), który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą. „Indywidualny program szkolenia” określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika. Formularz STT „Indywidualny program szkolenia” jest dostępny na stronie internetowej Uczelni w zakładce Erasmus/Szkolenia STT/Dokumenty r. a. 2013/2014.

10. Osoba zainteresowana wyjazdem samodzielnie stara się o przyjęcie w danej instytucji uzyskując potwierdzenie przyjęcia przez nią na formularzu „Indywidualny program szkolenia”.

11. Kwalifikacja kandydatów zainteresowanych wyjazdami typu STT prowadzona jest w Biurze Projektu uczelni na bieżąco. Pracownicy zainteresowani wyjazdem składają formularz zgłoszeniowy oraz/lub „Indywidualny program szkolenia”, zatwierdzony przez instytucję przyjmującą.

12. Zaakceptowany przez Prorektora ds. rozwoju formularz aplikacyjny oraz/lub „Indywidualny program szkolenia” przechowywany jest w Biurze Projektu, który prowadzi uczelnianą listę pracowników zakwalifikowanych do wyjazdu w celach szkoleniowych.
Biuro informuje o wstrzymaniu kwalifikacji pracowników w momencie wyczerpania miejsc i środków finansowych.

13. Wraz z „Indywidualnym programem szkolenia” pracownik składa podpisany przez siebie formularz zgłoszeniowy. Wzór formularza jest dostępny na stronie internetowej uczelni w zakładce LLP-Erasmus/Informacje dla pracowników oraz musi uzyskać zgodę bezpośredniego przełożonego na realizację szkolenia w ramach programu.

14. Pracownik może skorzystać z wyjazdu typu STT tylko jeden raz w danym roku akademickim.

15. Pobyt pracownika na wyjeździe szkoleniowym powinien trwać od 1 do 6 tygodni. Jeden tydzień rozumiany jest jako 5 dni roboczych, potwierdzonych przez instytucję przyjmującą w „Letter of Confirmation” + 2 dni na udokumentowany dojazd i powrót na dni bezpośrednio sąsiadujące z okresem pobytu. Krótsze pobyty są dopuszczalne jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach. Decyzję o zaistnieniu uzasadnionego przypadku podejmuje Prorektor ds. rozwoju. Ze względu na ograniczone fundusze stypendium Erasmusa będzie wypłacane maksymalnie za okres 1 tygodnia.

16. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa, określająca zobowiązania stron.

17. Do obowiązków pracownika należy posiadanie właściwego ubezpieczenia (koszty leczenia EKUZ, następstw nieszczęśliwych wypadków NNW i OC).

18. Po powrocie z instytucji przyjmującej pracownik rozliczy się w Biurze Projektu ze stypendium zgodnie z zapisami umowy indywidualnej zawartej przed wyjazdem na szkolenie oraz sporządzi sprawozdanie z wyjazdu na potrzeby uczelni oraz ankietę według wzoru ogłoszonego przez Narodową Agencję w systemie on-line (instrukcję do wypełnienia przekazuje koordynator uczelniany).

19. Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 1 czerwca 2013 do 30 września 2014 r.

20. Stypendium Erasmusa na wyjazdy typu STA będzie wypłacane w wysokości i według zasad zatwierdzonych na posiedzeniu programu przez Prorektora ds. rozwoju.
data modyfikacji: 2013-04-30 dodano: 2013-04-24, przez Renata Szozda

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

Copyright © PWSZ w Sulechowie 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. projekt graficzny: © Maria Wawrzyniak
wykonanie: mgr Artur Knefel